Advanced Bible Search by YECHEADQUARTERS
BY YECHEADQUARTERS

 
Choose a Bible Book or Range Chapter
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Search Criteria

   

Exact Phrase Ignore Word Order Any Words

  Set Preferences

Westcott-Hort New Testament Matthew 1

1 BIBLOS GENESEWS IHSOU XRISTOU UIOU DAUID UIOU ABRAAM

2 ABRAAM EGENNHSEN TON ISAAK ISAAK DE EGENNHSEN TON IAKWB IAKWB DE EGENNHSEN TON IOUDAN KAI TOUS ADELFOUS AUTOU

3 IOUDAS DE EGENNHSEN TON FARES KAI TON ZARA EK THS QAMAR FARES DE EGENNHSEN TON ESRWM ESRWM DE EGENNHSEN TON ARAM

4 ARAM DE EGENNHSEN TON AMINADAB AMINADAB DE EGENNHSEN TON NAASSWN NAASSWN DE EGENNHSEN TON SALMWN

5 SALMWN DE EGENNHSEN TON BOES EK THS RAXAB BOES DE EGENNHSEN TON IWBHD EK THS ROUQ IWBHD DE EGENNHSEN TON IESSAI

6 IESSAI DE EGENNHSEN TON DAUID TON BASILEA DAUID DE EGENNHSEN TON SOLOMWNA EK THS TOU OURIOU

7 SOLOMWN DE EGENNHSEN TON ROBOAM ROBOAM DE EGENNHSEN TON ABIA ABIA DE EGENNHSEN TON ASAF

8 ASAF DE EGENNHSEN TON IWSAFAT IWSAFAT DE EGENNHSEN TON IWRAM IWRAM DE EGENNHSEN TON OZIAN

9 OZIAS DE EGENNHSEN TON IWAQAM IWAQAM DE EGENNHSEN TON AXAS AXAS DE EGENNHSEN TON EZEKIAN

10 EZEKIAS DE EGENNHSEN TON MANASSH MANASSHS DE EGENNHSEN TON AMWS AMWS DE EGENNHSEN TON IWSIAN

11 IWSIAS DE EGENNHSEN TON IEXONIAN KAI TOUS ADELFOUS AUTOU EPI THS METOIKESIAS BABULWNOS

12 META DE THN METOIKESIAN BABULWNOS IEXONIAS EGENNHSEN TON SALAQIHL SALAQIHL DE EGENNHSEN TON ZOROBABEL

13 ZOROBABEL DE EGENNHSEN TON ABIOUD ABIOUD DE EGENNHSEN TON ELIAKIM ELIAKIM DE EGENNHSEN TON AZWR

14 AZWR DE EGENNHSEN TON SADWK SADWK DE EGENNHSEN TON AXIM AXIM DE EGENNHSEN TON ELIOUD

15 ELIOUD DE EGENNHSEN TON ELEAZAR ELEAZAR DE EGENNHSEN TON MATQAN MATQAN DE EGENNHSEN TON IAKWB

16 IAKWB DE EGENNHSEN TON IWSHF TON ANDRA MARIAS EC HS EGENNHQH IHSOUS O LEGOMENOS XRISTOS

17 PASAI OUN AI GENEAI APO ABRAAM EWS DAUID GENEAI DEKATESSARES KAI APO DAUID EWS THS METOIKESIAS BABULWNOS GENEAI DEKATESSARES KAI APO THS METOIKESIAS BABULWNOS EWS TOU XRISTOU GENEAI DEKATESSARES

18 TOU DE [IHSOU] XRISTOU H GENESIS OUTWS HN MNHSTEUQEISHS THS MHTROS AUTOU MARIAS TW IWSHF PRIN H SUNELQEIN AUTOUS EUREQH EN GASTRI EXOUSA EK PNEUMATOS AGIOU

19 IWSHF DE O ANHR AUTHS DIKAIOS WN KAI MH QELWN AUTHN DEIGMATISAI EBOULHQH LAQRA APOLUSAI AUTHN

20 TAUTA DE AUTOU ENQUMHQENTOS IDOU AGGELOS KURIOU KAT ONAR EFANH AUTW LEGWN IWSHF UIOS DAUID MH FOBHQHS PARALABEIN MARIAN THN GUNAIKA SOU TO GAR EN AUTH GENNHQEN EK PNEUMATOS ESTIN AGIOU

21 TECETAI DE UION KAI KALESEIS TO ONOMA AUTOU IHSOUN AUTOS GAR SWSEI TON LAON AUTOU APO TWN AMARTIWN AUTWN

22 TOUTO DE OLON GEGONEN INA PLHRWQH TO RHQEN UPO KURIOU DIA TOU PROFHTOU LEGONTOS

23 IDOU H PARQENOS EN GASTRI ECEI KAI TECETAI UION KAI KALESOUSIN TO ONOMA AUTOU EMMANOUHL O ESTIN MEQERMHNEUOMENON MEQ HMWN O QEOS

24 EGERQEIS DE [O] IWSHF APO TOU UPNOU EPOIHSEN WS PROSETACEN AUTW O AGGELOS KURIOU KAI PARELABEN THN GUNAIKA AUTOU

25 KAI OUK EGINWSKEN AUTHN EWS [OU] ETEKEN UION KAI EKALESEN TO ONOMA AUTOU IHSOUN


Put Bible Search On your Website!
Free From YECHEADQUARTERS


Licensed to yecheadquarters.org
. All Rights reserved. (Script Ver 3.2.0.0)

© 2002-2019. Powered by ABS by Webnet77